ГЕНРЕС

2021

Сьерра

3.3
Бүлэг 22 Дөрөвдүгээр сар 10, 2022
Бүлэг 21 Дөрөвдүгээр сар 10, 2022

Гүнжийн давхар амьдрал

3
Бүлэг 45 Дөрөвдүгээр сар 8, 2022
Бүлэг 44 Дөрөвдүгээр сар 1, 2022

Махчин амьтны гэрээт сүйт бүсгүй

3.4
Бүлэг 26 Хоёрдугаар сарын 6, 2022
Бүлэг 25 Нэгдүгээр 28, 2022

Дэгжин бэйсийн заах аргууд

2.4
Бүлэг 7 Аравдугаар сар 16, 2021
Бүлэг 6 Есдүгээр сарын 9, 2021